Rozpoczęliśmy rekrutację na pierwsze spotkanie sieciujące! Zapraszamy!

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnerów projektu ma przyjemność zaprosić do udziału w projekcie partnerskim „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, PES, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Projekt „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest realizowany  przez Partnerstwo w składzie:  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Celem projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych OWES z terenu całej Polski poprzez utworzenie trwałej ogólnopolskiej sieci współpracy oraz wyłonienie reprezentacji interesów środowiska i działań rzeczniczych. Sieć i narzędzia ją wspomagające służyć będą do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń, koordynacji działań wewnątrz sieci OWES, koordynacji pomiędzy siecią OWES i innymi sieciami o zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej interesach i działaniach. Sieć umożliwi integrację sektora instytucji wspierających ekonomię społeczną, wzmocni instytucjonalnie OWES, umożliwi przygotowanie i realizację wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych.

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 Fundacja Fundusz Współpracy organizuje w ramach Projektu pierwsze ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 r.

Szczegółowy program spotkania zostanie zawieszony na stronie projektu po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący, tj. po 8 czerwca. Jednakże na potrzeby logistyczne uczestników (zaplanowanie przyjazdu oraz wyjazdu) przedstawiamy ramy czasowe spotkania:

28 czerwca – 9:00-11:00 – rejestracja uczestników (11:00 – rozpoczęcie części merytorycznej);

29 czerwca – 14:00 – 15:00 – zakończenie spotkania.

Spotkanie sieciujące odbędzie się we współpracy z Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W programie spotkania poruszymy m.in. zagadnienia związane z istniejącymi obecnie możliwościami wsparcia rozwoju ekonomii społecznej (programy realizowane w nowej perspektywie, możliwości korzystania OWES z funduszy), kwestiami prawnymi i proceduralnymi (wytyczne, planowane ramy prawne – ustawa o przedsiębiorstwie społecznym itp.); zaprezentujemy założenia Projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”; planujemy panel dyskusyjny z przedstawicielami przedsiębiorstwa społecznego, OWES, UM lub ROPS (praktyka współpracy i główne wyzwania) oraz warsztaty w formule Open Space w odniesieniu do problematyki zgłaszanej przez OWES. Szczegółowy program zostanie  Państwu zaprezentowany po jego akceptacji, przed rozpoczęciem spotkania.

Spotkanie sieciujące organizowane jest we współpracy z Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialnym za kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej na poziomie kraju, w tym za proces akredytacji OWES.

W programie spotkania poruszymy m.in. zagadnienia związane z istniejącymi obecnie możliwościami wsparcia rozwoju ekonomii społecznej (programy realizowane w nowej perspektywie, możliwości korzystania OWES z funduszy), kwestiami prawnymi i proceduralnymi (wytyczne, planowane ramy prawne – ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej itp.); zaprezentujemy założenia Projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”; planujemy panel dyskusyjny z przedstawicielami przedsiębiorstwa społecznego, OWES, UM lub ROPS (praktyka współpracy i główne wyzwania) oraz warsztaty w formule Open Space w odniesieniu do problematyki zgłaszanej przez OWES. Szczegółowy program zostanie  Państwu zaprezentowany po jego akceptacji, przed rozpoczęciem spotkania.

Ważne kwestie organizacyjne:

Koszty związane ze spotkaniem obejmujące zakwaterowanie (1 nocleg 28/29 czerwca 2017), całodzienne wyżywienie oraz materiały finansowane są w ramach Projektu. Koszty dojazdu do/z miejsca spotkania pokrywa uczestnik.

Rekrutacja na spotkanie prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez formularz on-line

Formularz rekrutacyjny on-line będzie służył również do rekrutacji na wszystkie spotkania sieciujące, zarówno ogólnopolskie jak i branżowe, a także do rekrutacji na szkolenia.

O rozpoczęciu rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również poprzez strony internetowe Lidera i Partnerów a także poprzez informację mailową na adresy mailowe OWES.

Przewidujemy udział ok. 3 (max do4 osób z jednego OWES). Bardzo liczymy na udział w spotkaniu kierowników OWES i ich zastępców (osoby decyzyjne w OWES).

W przypadku braku miejsc o zakwalifikowaniu się na spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż liczba zakwalifikowanych osób z jednego OWES nie przekroczy 4 osób.

Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc będą umieszczane na liście rezerwowej, a w przypadku zwolnienia się miejsc zostaną wpisane na listę uczestników spotkania.

Ostatecznej kwalifikacji na spotkanie dokona Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie procesu rekrutacji informację o zakwalifikowaniu się na spotkanie.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy sieciowanie@cofund.org.pl.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.