Program spotkania sieciującego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 28-29.06.2017

 

termin: 28-29 czerwca 2017,

miejsce: Warszawa, Hotel Warsaw Plaza

Środa, 28 czerwca 2017  
  9.00 – 11.00 Rejestracja

Powitalna kawa

11.00 – 11.40 Przywitanie uczestników, wyjaśnienie celów spotkania

 

Prezentacja projektu sieciowania OWES i jego realizatorów

 

Główne wyzwania i korzyści z sieciowania: krótka prezentacja Polskiej Sieci LGD

Jacek Ostrowski –  Członek Zarządu  Fundacji Fundusz Współpracy

 

Ewelina Iwanek – Prezes Zarządu oraz

Jacek Korzeniak  – Dyrektor Projektów Europejskich,   Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

 

 

Przedstawiciel Polskiej Sieci LGD

11.40 – 12.30 Miejsce i rola OWES w systemie wsparcia ekonomii społecznej (jakie programy i projekty są realizowane, jaka jest oferta dla OWES i oczekiwania wobec OWES, wytyczne CT9, planowane ramy prawne – prace koncepcyjne nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej itp.)  –Dyskusja moderowana Andrzej Radniecki i Jakub Schimanek – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Moderacja: Urszula Budzich-Tabor i Andrzej Hałasiewicz, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

12.30 – 13.00 Praktyka funkcjonowania OWES: jak wygląda współpraca na poziomie regionalnym – główne wyzwania Panel dyskusyjny z udziałem:

 

Jarosław Kuba, Przedsiębiorstwo społeczne

Karolina Jarosz, ROPS woj. świętokrzyskiego

Zofia Rutkowska, ROPS woj. wielkopolskiego

Zbigniew Prałat, Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej
Joanna Miela, Oddział Programowania Perspektywy 2014-2020, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, UM woj.  podkarpackiego

Paweł Morawczyński , wiceprzewodniczący RKRES woj. podkarpackiego

 

13.00  – 14.30 Przerwa obiadowa

 

14.30  – 16.00 Praktyka funkcjonowania OWES: jak wygląda współpraca na poziomie regionalnym – warsztaty w 4 grupach

 

Czego oczekujemy od sieci OWES – wprowadzenie do burzy mózgów (w grupach)

W każdej  grupie 1 moderator oraz 1 przedstawiciel OWES/PS lub UM/ROPS

 

16.00  – 16.30 Przerwa kawowa

 

16.30 – 17.00 Sala plenarna: Czego oczekujemy od sieci OWES – burza mózgów (zebranie najważniejszych propozycji) Moderacja: Urszula Budzich-Tabor oraz  Andrzej Hałasiewicz, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
17.00 – 18.00 Wprowadzenie do metody „Open Space”

Wyjaśnienie, na czym polega metoda, jakie są jej zasady,  zgłaszanie przez uczestników tematów do dyskusji na następny dzień

Moderacja: Urszula Budzich-Tabor
18.00 – 19.00 Dwie równolegle sesje/spotkania:

 

Spotkanie kierowników OWES

 

Zogniskowany wywiad grupowy dla doradców OWES w zakresie potrzeb i oczekiwań podnoszenia kompetencji kadr

 

 

 

 

kierownictwo OWES

 

prowadzenie:

dr Wiesław Talik

dr Michał Wiechetek

19.00 Kolacja integracyjna

 

Czwartek, 29 czerwca 2017  
8.30 – 10.00 Sesja „Open Space”

Warsztaty moderowane: wprowadzenie w tematykę i rozpoczęcie  dyskusji przez osobę zgłaszającą temat w dniu poprzednim; dyskusja, wnioski i rekomendacje

Warsztaty prowadzone przez osobę, która zgłosiła dany temat
10.00 – 10.30 Prezentacja platformy internetowej i wprowadzenie do dyskusji o narzędziach sieciowania Kamil Ekiert, ekspert Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ds. platformy
10.30 – 11.15 Dyskusja w 3 równoległych grupach o oczekiwaniach i praktycznych rozwiązaniach na temat platformy i innych narzędzi sieciowania Kamil Ekiert ekspert Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich  ds. platformy oraz  moderatorzy
11.15 – 12.00 Przerwa kawowa połączona z oglądaniem materiałów z dyskusji Open Space
12.00 – 12.30 Sesja plenarna: zebranie efektów dyskusji w grupach i uwspólnienie wniosków na temat platformy Moderacja: Kamil Ekiert, Andrzej Hałasiewicz
12.30 – 13.00 „Trybuna OWES” – okienko dla OWES do bardzo krótkich (2-3 min.) prezentacji organizację, podzielenia się ważną kwestią, problematycznym tematem Wystąpienia OWES
13.00 – 13.30 Zadania na przyszłość: prezentacja tematów, którymi sieć będzie się zajmować między spotkaniami i/lub na następnych spotkaniach Moderacja: Andrzej Hałasiewicz,

 

Podsumowanie z udziałem przedstawiciela MRPiPS

13.30 – 14.00 Interaktywna ewaluacja spotkania, wnioski, podsumowanie, informacje organizacyjne, zamknięcie spotkania Zespół realizujący Projekt
14.00 Obiad

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.