Formularz zgłoszeniowy: Spotkanie branżowe 27-28 lutego 2018

Dziękujemy za zgłoszenia. Rekrutacja została zamknięta.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.