Lider projektu:

logo Fundacji OIC Poland

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Fundacja „OIC Poland” jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych na terenie Lubelszczyzny.

Głównym celem Fundacji „OIC Poland” jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie programów szkoleniowo- doradczych, skierowanych na szeroką skalę do małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim w formie:

  • przedsięwzięć szkoleniowych (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowanych do licznych grup odbiorców, osób prywatnych, pracowników
    i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i szans na samozatrudnienie, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk oraz rozwój zasobów ludzkich;
  • usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności opartych na indywidualnej analizie potrzeb szkoleniowych, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych;
  • certyfikowanych kursów, szkoleń, studia MBA, studia podyplomowe w celu uzyskania dodatkowych kompetencji, budowania sieci kontaktów biznesowych oraz podążania za najnowszymi trendami w obszarze edukacji;
  • Funduszu Pożyczkowego oferującego wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem startupów.

Strona internetowa: www.oic.lublin.pl

Kontakt:


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
Osoba do kontaktu:
Sylwia Grzelak
tel. 81 710 46 44
e-mail: sylwia.grzelak@oic.lublin.pl

Partnerzy projektu:

ffw logotyp poziomy

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju Polski poprzez realizację projektów współfinansowanych mi in. w ramach międzynarodowych środków pomocowych.

Powołana ponad 25 lat temu jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Jednocześnie w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy niezależnej organizacji pozarządowej (NGO) oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

Fundacja na przestrzeni lat angażowała się w zmiany w zakresie reformy polskiej administracji, systemu edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Fundusz Współpracy był ważną instytucją, która wspierała przygotowanie naszego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej, m.in. koordynując wykorzystanie środków finansowych rzędu 315 mln euro.

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe na zlecenie Rządu RP, Instytucji Publicznych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Od początku swojej działalności Fundacja opiera swoją działalność na takich wartościach jak rzetelność, transparentność i niezależność, dzięki czemu jest solidnym partnerem w każdym realizowanym projekcie.

Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji są: świadczenie m.in. usług doradczo – audytowych, ewaluacyjnych, wspierających administrację publiczną; aktywna praca systemowa w sektorze ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego, partycypacji publicznej oraz  problematyki  równościowej.

Kontakt:


Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
Osoba do kontaktu:
Jolanta Kalinowska, Monika Rytel, Marzena Lisiecka-Pożoga
tel. 22 450 97 11 lub 22 450 99 70
e-mail: sieciowanie@cofund.org.pl

FAOW logo_pelny

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku. Inicjatorami Forum było 12 organizacji, które jako pierwsze podpisały Deklarację Współpracy. Do września 2005 roku Deklarację tę podpisało 76 organizacji z całej Polski, zarówno o zasięgu ogólnopolskim (wiele z nich to organizacje sieciowe), jak i lokalnym, bądź regionalnym. Przez pierwsze trzy lata swego istnienia Forum działało jako struktura nieformalna, a w grudniu 2005 roku FAOW zostało zarejestrowane jako osoba prawna i od tego momentu funkcjonuje jako związek stowarzyszeń. Działalność FAOW opiera się głównie na społecznej pracy przedstawicieli organizacji członkowskich. Od początku istnienia Forum jego działania wspiera i organizuje Sekretariat, wczesniej (do końca roku 2006) prowadzony przez Fundusz Współpracy, który na ten cel pozyskał środki z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Kontakt:


Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
ul. Smolna 34/7
00-375 Warszawa
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kramarz
tel. 602 13 42 38 lub 22 826 28 84
e-mail: sekretariat@faow.org.pl

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.