W ramach projektu w okresie 2017-2019 w dwóch cyklach zostaną zorganizowane szkolenia:

logo_icon

Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów

Program szkolenia obejmie obszar związany z następującymi blokami tematycznymi: zasady funkcjonowania OWES, formy prawne podmiotów ekonomii społecznej, źródła finansowania ekonomii społecznej, marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej, znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku, instrumenty animacji lokalnej, zamówienia publiczne, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES.

Szkolenia będą realizowane w największych miastach Polski w formie 9 dwudniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzyma 136 godzin bezpłatnego szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikat  szkolenia nabycia kompetencji objętych szkoleniem, nocleg oraz wyżywienie w trakcie szkolenia.

Część modułów będzie realizowana w parach trenerskich. Warsztaty zostały zaprojektowane z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych aby w równym stopniu kształtować i rozwijać warsztat doradczy. Doradca oprócz dogłębnej, profesjonalnej wiedzy powinien prezentować odpowiednie postawy oraz posiadać umiejętności interpersonalne do współpracy z klientem jakim jest przedstawiciel PES. Skuteczne wsparcie PES niejednokrotnie wymaga dużych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Podczas warsztatów zadbane będzie o rozwój umiejętności miękkich, interpersonalnych co ułatwi doradcy współpracę z PES. Harmonijne rozwijanie wszystkich tych aspektów zostanie osiągnięte poprzez prowadzenie niektórych modułów warsztatów przez pary trenerskie: ekspert / praktyk z danej dziedziny oraz trener umiejętności miękkich / interpersonalnych.

Pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się od listopada 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

logo_icon

Profesjonalista OWES – szkolenie II stopnia dla doradców i animatorów

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z tymi samymi blokami tematycznymi jak w szkoleniu „Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów”, będzie realizowany w oparciu o pracę praktyczną, analityczną, analizę przypadków i wymianę doświadczeń.

Szkolenia będą realizowane w największych miastach Polski w formie 9 dwudniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzyma 136 godzin bezpłatnego szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikat  szkolenia nabycia kompetencji objętych szkoleniem, nocleg oraz wyżywienie w trakcie szkolenia.

Część modułów będzie realizowana w parach trenerskich. Warsztaty zostały zaprojektowane z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych aby w równym stopniu kształtować i rozwijać warsztat doradczy. Doradca oprócz dogłębnej, profesjonalnej wiedzy powinien prezentować odpowiednie postawy oraz posiadać umiejętności interpersonalne do współpracy z klientem jakim jest przedstawiciel PES. Skuteczne wsparcie PES niejednokrotnie wymaga dużych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Podczas warsztatów zadbane będzie o rozwój umiejętności miękkich, interpersonalnych co ułatwi doradcy współpracę z PES. Harmonijne rozwijanie wszystkich tych aspektów zostanie osiągnięte poprzez prowadzenie niektórych modułów warsztatów przez pary trenerskie: ekspert / praktyk z danej dziedziny oraz trener umiejętności miękkich / interpersonalnych.

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających doświadczenie. Będzie ono nastawione na pracę praktyczną, analityczną, analizę przypadków i wymianę doświadczeń. Dodatkowe kryterium jakie trzeba będzie spełnić aby zostać uczestnikiem szkolenia to:

– ukończenie szkolenia z zakresu umiejętności doradczych dla EPS lub usług animacyjnych w wymiarze min. 120 godzin (potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia) lub/i

– posiadaniem min. 3 lat doświadczenia w pracy Kluczowego Doradcy lub Animatora w OWES

Pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się od listopada 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

logo_icon

Doradca biznesowy

Program szkolenia zawiera następujące bloki tematyczne: zarządzanie, marketing, instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych, biznes plan, przedsiębiorczość z elementem gry symulacyjnej – prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Szkolenia będą realizowane w największych miastach Polski w formie 9 dwudniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzyma 144 godzin bezpłatnego szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikat  szkolenia nabycia kompetencji objętych szkoleniem, nocleg oraz wyżywienie w trakcie szkolenia.

Część modułów będzie realizowana w parach trenerskich. Warsztaty zostały zaprojektowane z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych aby w równym stopniu kształtować i rozwijać warsztat doradczy. Doradca oprócz dogłębnej, profesjonalnej wiedzy powinien prezentować odpowiednie postawy oraz posiadać umiejętności interpersonalne do współpracy z klientem jakim jest przedstawiciel PES. Skuteczne wsparcie PES niejednokrotnie wymaga dużych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Podczas warsztatów zadbane będzie o rozwój umiejętności miękkich, interpersonalnych co ułatwi doradcy współpracę z PES. Harmonijne rozwijanie wszystkich tych aspektów zostanie osiągnięte poprzez prowadzenie niektórych modułów warsztatów przez pary trenerskie: ekspert / praktyk z danej dziedziny oraz trener umiejętności miękkich / interpersonalnych.

Pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się od listopada 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

logo_icon

Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

Szkolenie zostanie zrealizowane w związku z planowanymi zmianami w „Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” i wprowadzeniem na listę kadry OWES konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 112 godzin bezpłatnego szkolenia, szkolenia będą się odbywały w formie 7 dwudniowych zjazdów. Zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikat  szkolenia nabycia kompetencji objętych szkoleniem, nocleg oraz wyżywienie w trakcie szkolenia.

Pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się od lutego 2018 r. Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia otrzyma pakiet średnio 20 godzin doradztwa (w zależności od potrzeb)
w ramach planu doradczego w celu pogłębiania umiejętności i doskonalenia warsztatu doradcy w indywidualnych zakresach.

Uwaga! Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór na kolejną turę rekrutacji na szkolenia

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.