Zapraszamy do pobrania biuletynu Sieci OWES nr 3/2018

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.