Dokumenty z Ogólnopolskiego branżowego/ tematycznego spotkania sieciującego w dn. 11-12.10.2017r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.