Dokumenty źródłowe z Ogólnopolskiego branżowego/tematycznego spotkania sieciującego w Bałtowie 26-27.09.2017r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.