Materiały z Ogólnopolskiego branżowego/tematycznego spotkania sieciującego dla kadry kierowniczej OWES:  6 – 7 lutego 2018 r., Warszawa

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.