Materiały z Ogólnopolskiego branżowego/tematycznego spotkania sieciującego dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich; 8 – 9 listopada 2017 r., Bałtów

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.