Materiały z Ogólnopolskiego branżowego/tematycznego spotkania sieciującego dla pracowników zaangażowanych w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradców kluczowych:  6 – 7 grudnia 2017 r., Bałtów

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.