Informacja dotycząca zawiązującej się Rady Sieci

Dotychczas w wyniku spotkań sieciujących dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które organizowane są od czerwca 2017 roku, 45 OWES zadeklarowało współpracę w ramach sieci  poprzez złożenie deklaracji pt. Deklaracja współpracy w ramach sieci akredytowanych OWES.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zainteresowane tworzeniem sieci podjęli prace nad przygotowaniem i zatwierdzeniem Regulaminu Sieci OWES jako organu reprezentującego Sieć OWES na zewnątrz, tzw. Rady Sieci, w skład której weszli członkowie wyłonieni w drodze wyboru na poziomie regionalnym (przedstawiciele sieci oraz ich zastępcy).

W dniu 21 marca 2018 roku odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie Rady Sieci OWES, podczas którego przyjęto Regulamin Sieci.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Sieci OWES oraz  protokołem  z pierwszego spotkania Rady Sieci.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.