II Ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

 

Warszawa, 12-13 czerwca 2018 r.

PROGRAM

wtorek, 12 czerwca
10:00-10.30 Rejestracja

Powitalna kawa

10.30-10.45 Przywitanie – Prezes Jacek Ostrowski Fundacja Fundusz Współpracy

Moderacja całości spotkania: Roland Zarzycki, Maciej Bielawski

10:45-11:45 Dyskusja panelowa z udziałem dziennikarzy zajmujących się kwestiami społecznymi oraz naukowców pt:

 

Wizja przyszłości – dominujące trendy w życiu społeczno-gospodarczym (demografia, rynek pracy, migracje, wykluczenie społeczne). Jak ekonomia społeczna się w nie wpisuje? Szanse i zagrożenia.

W dyskusji wezmą udział: Wojciech Misztal, Krzysztof Mroczkowski, Bohdan Skrzypczak, Ryszard Szarfenberg

Moderacja: Jacek Gralczyk

11:45-13:15

 

Dyskusja panelowa z udziałem Podmiotów Ekonomii Społecznej  pt: Potrzeby PES, system wsparcia z punktu widzenia klientów OWES

W panelu wezmą udział: Stowarzyszenie MONUMENT, spółdzielnia socjalna Nasz Dom, spółdzielnia socjalna Paidi, przedsiębiorstwo społeczne Leżę i pracuję, spółdzielnia socjalna Panato

Moderacja: Przemysław Oczyp

Z dyskusji, wymiany poglądów i opinii z uczestnikami oraz pozostałymi panelistami powstaną rekomendacje i wspólne stanowiska.

13:15 – 14:15 Obiad
14:15- 14:30 Wystąpienie Pani Minister Elżbiety Bojanowskiej, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
14:30-16:15 Dyskusja panelowa z udziałem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej pt: Prezentacja dorobku  OWES oraz ich spojrzenie na przyszłość (z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego, grup docelowych, tematycznego (animacja, inkubacja, tworzenie miejsc pracy) .

W panelu wezmą udział: Małgorzata Ciecholińska – OWES Dobra Robota, Tadeusz Durczok- OWES Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Justyna Ochędzan – Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, Witold Ekielski – Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny, Przemysław Piechocki – Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Moderacja: Roland Zarzycki

Z dyskusji,  wymiany poglądów i opinii z uczestnikami oraz pozostałymi panelistami powstaną rekomendacje i wspólne stanowiska.

16:15-16:45 Przerwa kawowa
16:45-18:45 Warsztat, którego gospodarzem będzie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pt: Nowe kierunki rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w związku z aktualizacją KPRES (konsultacje publiczne) oraz projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej (formuła informacyjno-konsultacyjna, prezentacja, dyskusja) . Wyzwania i szanse dla OWES.
18:45-19:00 Podsumowanie dnia
19:00 Kolacja
DZIEŃ 2
środa, 13 czerwca
09:00– 10:30 oraz 10:30 – 12:00 Warsztaty: Dwie tury równoległych warsztatów 1,5 godzinnych do wyboru przez uczestników na etapie rekrutacji.

 

Z warsztatów powstaną rekomendacje i notatki.

 

I tura – 09:00– 10:30

 

1.      Warsztat dla przedsiębiorstw społecznych – oczekiwania względem OWES – prowadzący: Tadeusz Durczok

2.      Jak inaczej zorganizować doradztwo biznesowe by lepiej przygotowywało grupę inicjatywną do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.  Czy biznes plan zawsze jest potrzebny? A jeśli nie to co w zamian? – prowadzący: Witold Ekielski

3.      Finansowanie przedsiębiorczości społecznej ze źródeł innych niż EFS (np. PFRON, FP, LGD, Fundusz Gwarancyjny itp.)  – prowadząca: Karolina Cyran – Juraszek

4.      ROPS-OWES relacje  – SIRES

5.      Weryfikacja statusu PS i lista PS – Zbigniew Prałat

 

II tura – 10:30 – 12:00

 

6.      Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna (instrumenty zwrotne, zamówienia publiczne, konsorcja spółdzielcze itp.) – Maciej Kopytek

7.      Warsztat dla Rady Sieci  (informacja nt. platformy, podsumowanie nt. dotychczasowych efektów sieci i co dalej) – prowadzący: Maciej Bielawski, przedstawiciel Rady Sieci

8.      Model regionalnych  programów rozwoju ekonomii społecznej – adresowany do ROPS, organizowany i prowadzony przez ROPS Kraków

9.      Reintegracja w OWES – dobre praktyki OWES

10.   Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich (Współpraca pomiędzy LGD –OWES, inkubatory przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarstwa społeczne/opiekuńcze) – Karolina Boba, Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Krakowie

12:00-12:20 Przerwa kawowa
12.20 – 13.00 Podsumowanie warsztatów
13:00 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.