Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla pracowników zaangażowanych w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradców biznesowych, pracowników monitorujących pes i ps, konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych

Warszawa, Warsaw Plaza Hotel

27-28 lutego 2018 r.

 

PROGRAM

Wtorek, 27 lutego 2018
10:00-11.00 Rejestracja

Powitalna kawa

11:00-11:15 Przywitanie uczestników oraz przypomnienie celu spotkania
11.15-12.15 Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego –  Instrumenty rozwojowe w szczególności oferta instrumentów zwrotnych dla podmiotów ekonomii społecznej oraz kryteria dostępu (pożyczki, gwarancje, poręczenia).
12:15-13:15 Rola doradcy biznesowego OWES w kontekście przygotowania podmiotu ekonomii społecznej do aplikowania o zwrotne instrumenty finansowe  – dyskusja
13:15-14:00 Obiad
14:00-16:00 Warsztat moderowany – Zwrotne instrumenty finansowe  na przykładzie case study – Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

2 grupy

1)      trafne rozpoznanie potrzeb pes – kiedy wziąć pożyczkę (przegląd sytuacji);

2)      kryteria formalne, merytoryczne i finansowe podlegające ocenie;

3)      planowanie i monitorowanie pożyczki;

4)      montaż finansowy (PUP, PFRON, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, PFS – popytowy fundusz szkoleniowy).

16.00-16:20 Przerwa kawowa
16:20-18:00 Działania aktywujące proces sieciowania
18:00 Kolacja
DZIEŃ 2
Środa, 28 luty 2018
9.00 – 11.00 Zamówienia publiczne  – jak wspierać PES w ubieganiu się o zamówienia publiczne, aspekty społeczne, in-house, konsorcja spółdzielni socjalnych, a także jak animować samorządy do stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Sesja pytań i odpowiedzi po prezentacj.

Rewitalizacja – rola społeczna w programach rewitalizacyjnych (jak zachęcać samorządy do aktywizowania PES w procesach i zamówieniach rewitalizacyjnych) – MR/województwo mazowieckie

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
11:20-12:00 Badania rynku na zapotrzebowanie na usługi, produkty, w tym usługi społeczne świadczone przez PES-  na przykładzie badań nisz rynkowych wykonanych przez spółkę non profit ADREM z Elbląga dla ESWIP
12.00 – 13.00 Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych – omówienie zakresu zmian, następstwa dla spółdzielni socjalnych oraz dla OWES
13.00 – 14.30 Koncepcja badania sektora ekonomii społecznej oraz przedstawienie zakresu danych przekazywanych przez OWES do ROPS – wystąpienie przedstawiciela Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
14:30 Obiad

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.