Spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych OWES

Bałtów, 6-7 grudnia 2017 r.

PROGRAM

środa, 6 grudnia
10:00-11.00 Rejestracja

Powitalna kawa

11.00-11.30 Przywitanie
11:30-13:30

 

 

 

 

Sesja plenarna  (panel)

 

Współpraca podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej, jednostek systemu pomocy społecznej oraz  OWES w celu zwiększenia synergii działań w procesie aktywizacji osób wykluczonych społecznie i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej – wymiar regionalny. Koordynacja działań wspierających w ramach CT9 i CT8.

 

Panel z udziałem przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (np. wielkopolska) oraz  przedstawiciela Regionalnej Platformy Współpracy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przedstawienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, dyskusja zmierzająca do wypracowania rekomendacji, które zostaną następnie przedstawione regionalnym koordynatorom rozwoju ekonomii społecznej za pośrednictwem projektu System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

 

13:30-14:30 Obiad
14:30-17:30

warsztaty do wyboru

Warsztat 1

Współpraca podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej w wymiarze lokalnym.

·        Tworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób wykluczonych z wykorzystaniem podmiotów reintegracyjnych.

·        Współpraca OWES z OPS i Urzędami Pracy dysponującymi narzędziami do reintegracji społeczno – zawodowej.

·        Możliwości wspierania podmiotów reintegracyjnych w ramach OWES.

·        Przygotowanie osób kończących reintegrację do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym. Ścisła współpraca podmiotu reintegracyjnego z OWES.

·        Przedstawienie dobrych praktyk w ww. zakresie.

 

Warsztat 2

Jak być skutecznym doradcą kluczowym? Warsztat pracy doradcy kluczowego.

·        Gruntowna analiza potrzeb i oczekiwań klienta OWES.

·        Tworzenie procesu wsparcia, w tym przygotowywanie wsparcia doradczego, rozwiązywanie sytuacji trudnych.

·        Ocena procesu wsparcia.

·        Narzędzia wykorzystywane przez doradcę w procesie wsparcia.

·        Rozwijanie kompetencji doradcy kluczowego – główne kierunki kształcenia.

 

 

17:30 – 18:00 Wspólne podsumowanie obu warsztatów
18:00 Kolacja
DZIEŃ 2
czwartek, 7 grudnia
8.30 – 10.30 Sesja moderowana

Nadawanie statusu przedsiębiorstwa społecznego – ujęcie praktyczne:

1)      jak spełnić wymogi formalne bycia przedsiębiorstwem społecznym?

2)       przykłady przedsiębiorstw społecznych, które spełniły kryteria definicji,

3)      przykłady zapisów w statutach,

4)      sytuacje trudne w trakcie weryfikacji statusu,

5)      wymiana doświadczeń.

10:30-12:30 SESJA PLENARNA

Open Space

 

Wystąpienia uczestników: inspiracje, dobre praktyki w ekonomizowaniu pes

12:30-12:45 Przerwa kawowa
12.45 – 14.45 Quest lub wizyta studyjna (w zależności od pogody) w przedsiębiorstwie społecznym
14.45 – 15.00 Sesja podsumowująca spotkanie
15:00 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.