Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES

Warszawa, Warsaw Plaza Hotel

6-7 lutego 2018 r.

 

PROGRAM

Wtorek, 6 lutego 2018
10:00-11.00 Rejestracja

Powitalna kawa

11:00-11:15 Przywitanie uczestników i przypomnienie celu spotkania
11:15-11:45 Wystąpienie przedstawiciela Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt:

System akredytacji i standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – omówienie dotychczasowego przebiegu naboru wniosków, informacja o zmianach, zasadach, kryteriach, sposób oceny, warunki uzyskania akredytacji

 

11:45-12:45 Dotychczasowy przebieg procesu akredytacji w wymiarze praktycznym: wymiana informacji, zgłaszanie opinii do procesu, szukanie rozwiązań usprawniających proces – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

 

12:45-13:00 Przerwa kawowa
 

13:00 – 14:30

 

System wsparcia ekonomii społecznej – obszary problemowe. Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju.

W celu efektywnego i sprawnego przeprowadzenia sesji, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pytań, zagadnień problemowych planowanych do poruszenia w ramach tego punktu spotkania. Swoje propozycje można zgłaszać drogą mailową, na adres: [email protected] do dnia 22 stycznia 2018 (zagadnienia zgłoszone do tej pory obejmują kwestie związane z: pomocą de minimis, VAT, zmianami w zakresie ochrony danych osobowych i dostępem do informacji publicznej).

14:30-15:15 Obiad
15:15-16:00 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju –  Omówienie zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020. Konsekwencje wprowadzonych zmian dla OWES.

 

16:00-18:00 Nowe zapisy Wytycznych a działalność OWES – ujęcie praktyczne.

Warsztaty prowadzone przez uczestników przy udziale zewnętrznych moderatorów, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnego stanowiska, które zostanie przekazane IZ w regionach, ROPS-om oraz Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju.

 

Warsztaty zostaną przeprowadzone w podziale na dwie grupy tematyczne pracujące w systemie rotacyjnym:

Grupa 1 – definicja przedsiębiorstwa społecznego oraz weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego;

Grupa 2 – zmiany w zasadach udzielania wsparcia dotacyjnego oraz realizacja usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym w przedsiębiorstwach społecznych, współpraca PUP-OWES;

 

18.00-19:00 Podsumowanie warsztatów (omówienie wyników obu grup) wraz z procesem  sieciowania.

Prowadzą moderatorzy.

 

19:00 Kolacja
DZIEŃ 2
Środa, 7 lutego 2018
9.00 – 10.30 Przestrzeń do zagospodarowania przez OWES.

Ciąg dalszy dyskusji rozpoczętej na I spotkaniu sieciującym dla kadry kierowniczej nt. instytucjonalizacji sieci OWES – przedstawienie stanu prac nad sformalizowaniem sieci (w tym: regulamin sieci, reprezentacja sieci, ogólnopolska grupa koordynacyjna OWES).

 

Prosimy o uzgodnienie w regionach reprezentantów OWES-ów (1 osoba + zastępca) wyznaczonych do RADY SIECI OWES i podanie ich na adres [email protected] do dnia 26 stycznia 2018. Obecność wyznaczonych z województw osób jest pożądana na spotkaniu branżowym, ze względu na planowane na tym spotkaniu ustalenia co do zakresu prac i obowiązków tych osób w SIECI OWES.

 

10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
10.50 – 11.30 Przedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Prezentacja planowanych w 2018 r. działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ekonomii społecznej: najważniejsze wyzwania, koordynacja działań na poziomie krajowym i regionalnym, cele związane z tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

 

11.30 – 13.30 Działania aktywujące proces sieciowania i wypracowujące harmonogram prac sieci

(w trakcie przerwa kawowa)

13.30 – 14.30  wykład oraz sesja wymiany doświadczeń w OWES w obszarze zmian w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej  
14:30 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.