Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych OWES

12-13 czerwca 2019 r., Hotel Arkadia Royal, Warszawa

PROGRAM

12 czerwca 2019 r. (środa)
10:00 – 11:00 Rejestracja, powitalna kawa
11:00 – 11:15 Przywitanie uczestników i przypomnienie celu spotkania
11:15 – 11:50 Prezentacja dotycząca wyników badań dotyczących potrzeb przedsiębiorstw społecznych – DES MRPiPS
11:50-12:15 Prezentacja przedstawiciela BGK

Fundusz Gwarancyjny BGK – gwarancje dla PES jako zabezpieczenie kredytów komercyjnych

12:15 – 14:00 Dyskusja moderowana z udziałem MRPiPS.

Prezentacja zmian definicji podmiotów ekonomii społecznej wprowadzonych w KPRES w kontekście wpływu na działania OWES.

·        nowe podmioty w definicji (KGW, ZPCh). Jak je wspierać?

·        co dla OWES oznacza rozróżnienie na podmioty ekonomii społecznej i solidarnej?

·        obowiązki OWES dot. objęcia wsparciem wszystkich typów PES?

 

Moderacja: Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Ewa Roman

14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 16:00 Warsztat

Narzędzia do planowania rozwoju organizacji pozarządowej

·        Model Bingo rozwoju organizacji społecznej i możliwości jego wykorzystania do planowania rozwoju organizacji

·        Wstępne wyniki badania na temat wykorzystywania poszczególnych elementów modelu Bingo przez przedsiębiorstwa społeczne

16:00 – 17:00 Dyskusja panelowa

Rola lidera grupy tworzącej PES

Jakich narzędzi używać, jakiego wsparcia eksperckiego wymaga praca z liderem (lider-coach, lider- mentor w ekonomizacji podmiotu)

17:00 – 18:30 Lidia Węsierska, przedstawicielka Wielkopolskiego Centrum Ekonomii  Społecznej oraz Aleksandra Bereżnicka, specjalistka ds. reintegracji

 

Realizacja wsparcia reintegracyjnego przez OWES na przykładzie Wielkopolski

·        Zasady opracowania oraz wdrożenia programu i planów reintegracji w PS, rola OWES w ich realizacji;

·        Współpraca z podmiotami reintegracyjnymi – jak wykorzystać ich doświadczenie i metody pracy?

·        Wymiana doświadczeń, dyskusja: jak wdrożyć usługi reintegracyjne w regionie?

18:30 Kolacja
DZIEŃ 2
13 czerwca 2018 r. (czwartek)
09:00 – 10:30 Pracownik z niepełnosprawnością – kwestie kadrowe.

 

Omówienie szczegółowych kwestii związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, w tym np. urlopy, zwolnienia, niuanse rozliczania dofinansowania z PFRON, renty, zdolność do pracy po chorobie, zasiłki itd.

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:45 Warsztat networkingowy prowadzony przez moderatorki – Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Ewa Roman

 

Wyzwania w pracy doradcy kluczowego (inspiracje, pomysły, potrzeby, oczekiwania, bariery, trudności)

Praca metodą World cafe, gospodarzem każdego stolika jest przedstawiciel OWES, tematy np.:

·        Najciekawsze, inspirujące pomysły na przedsiębiorstwa społeczne (niszowe branże, usługi społeczne i na rzecz rozwoju);

·        OWES-JST – jak współpracować ? Czy potrzebna jest w tym zakresie współpraca z ROPS?

·        Nadawanie statusu PS (sytuacje problemowe, sposoby na ich rozwiązanie);

·        Narzędzia usprawniające pracę doradcy kluczowego (dzielenie się dobrymi praktykami, określenie potrzeb doradców w zakresie podmoszenia kompetencji);

·        Doradca kluczowy a animator i doradca biznesowy (podział zadań i obszary wspólne, czyli jak współpracować w ramach OWES?).

12:45 – 13:00 Podsumowanie
13:00 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.