Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES

Warszawa, Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10 – 5-6 marca 2019

PROGRAM

Wtorek, 5 marca 2019
10:00-11.00 Rejestracja

Powitalna kawa

11:00-12:00 Główne kierunki w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej (aktualizacja KPRES, zmiany w standardach OWES, nowe projekty w ramach PO WER )
12:00-12:45 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
12:45-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:00 Wystąpienie przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności nt.:

·        Planowane zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

·        Informacja o stanie realizacji programów Narodowego Instytutu Wolności

14:00-15:00 Obiad
15:00-16:50 Dyskusja moderowana w połączeniu z wystąpieniami przedstawicieli Ministerstwa MIiR, MRPiPS, EKES, OZRSS:

EFS + –  umiejscowienie ekonomii społecznej w nowej perspektywie unijnej 2021-2027

 

Omówienie w gronie OWES

·        stanowiska Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego,

·        stanowiska Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

16:50-17:15 Informacja o konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”
17:15-18:00 informacja na temat szkoleń, platformy (stanowisko dla platformy) OIC Poland
18:00 Kolacja
DZIEŃ 2
Środa, 6 marca 2019
9:00-10:30 Wyniki monitoringu OWES i potrzeb przedsiębiorstw
10:30-12:00 Dyskusja w ramach OWES wsparta udziałem zaproszonych gości:

·        Rola OWES we wspieraniu zatrudnienia socjalnego w CIS,

·        Realizacja wsparcia reintegracyjnego przez OWES,

·        Współpraca ROPS i OWES w kontekście animacji na przykładzie tzw. trójek murarskich.

12:00-12:15 Przerwa kawowa
 

12:15-13:30

Informacja na temat działań sieci – dyskusja (prowadzenie – przedstawiciel sieci)

 

Tematy :

·        prezentacja dotychczasowych działań dotyczących tworzenia i dotychczasowych działań Sieci OWES,

·        zaplanowanie działań na przyszły rok

·        ekonomizacja, bony na usługi i swoboda wyboru OWES-u,

·        system wsparcia oparty na OWES – osiągnięcia, dobre praktyki, rezultaty (punkt z udziałem przedstawiciela DES)

13:30 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.