Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla pracowników zaangażowanych w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi

Hotel 500, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 3 – 4 grudnia 2018 r.

PROGRAM

poniedziałek, 3 grudnia 2018
10:00-11:00 Rejestracja

Powitalna kawa

11:00-11:30 Przywitanie
11:30-13:15 Warsztat i dyskusja na temat: Jak zaplanować i wdrożyć usługi o charakterze reintegracyjnym w przedsiębiorstwach społecznych – prowadzenie warsztatu Pan Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnej wraz z przedstawicielem  przedsiębiorstwa społecznego

Zakres:

–       funkcje usług reintegracyjnych w PS,

–       zasady opracowania oraz wdrożenia programu i planów reintegracji w PS,

–       współpraca z podmiotami reintegracyjnymi – jak wykorzystać ich doświadczenie i metody pracy,

–       rola OWES w skutecznej realizacji programu reintegracji,

–       przykłady dobrych praktyk.

13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-14:00 Fundusz Gwarancyjny – Pani Aneta Gierałtowska, przedstawicielka BGK
14:00-15:00 Obiad
15:00-16:00 Jak OWES może wspierać podmioty reintegracyjne (KIS/CIS/WTZ/ZAZ) – wymiana doświadczeń z udziałem moderatorów, w trakcie której zostaną wypracowane rekomendacje dot. współpracy OWES z podmiotami reintegracyjnymi.

Zakres:

–       ramy wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych w dokumentach,

–       wspólne stworzenie listy potrzeb PES reintegracyjnych (np. szkoleniowo-doradczych) na podstawie doświadczeń regionalnych,

–       wymiana doświadczeń – jak wygląda wsparcie w poszczególnych regionach, jak współpracować z podmiotami reintegracyjnymi,

jakie korzyści ma podmiot reintegracyjny ze współpracy z OWES i PS?

 

moderacja: Roland Zarzycki, Anna Giżycka

16:00-17:00 Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowe możliwości finansowania kształcenia kadr PS i podmiotów reintegracyjnych (ZAZ, WTZ, CIS, KIS)

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej poprzez promocję dobrych praktyk i nagradzanie najlepiej działających PES

– prezentacja Filip Kołodziejski, DES, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

17:00-18:45 Warsztat z elementami case study : Jak identyfikować sytuacje kryzysowe w grupie inicjatywnej PES oraz wdrażać narzędzia naprawcze,  Prowadzenie warsztatu:  pan Marcin Szelka

Zakres:

omówienie sytuacji kryzysowych związanych z procesem grupowym, pojawiających się najczęściej w grupach inicjatywnych PES m.in. rozbieżność interesów, brak wspólnego celu, brak lidera grupy, inne zgłoszone przez uczestników oraz przedstawieniu metod radzenia sobie z tego typu sytuacjami.

 

19:00 Kolacja

 

 

 

DZIEŃ 2
wtorek, 4 grudnia 2018
9:00–11:00 Panel dyskusyjny i wymiana doświadczeń : Możliwości współpracy PES z biznesem

 

Z udziałem przedstawicieli

PES jako kooperant –  Spółdzielnia socjalna Wspólny sukces, prelegent Ewa Roman

PES jako franczyzobiorca – Spółdzielnia socjalna Rozwojowo, prelegent Pan Tomasz Miara oraz Pan Sebastian Gonet

PES jako źródło zamówień dla biznesu Spółdzielnia socjalna Negocjator, prelegent Piotr Stobniak

 

Moderacja : Pan Roland Zarzycki, Pani Anna Giżycka

11:00–11:15 Przerwa kawowa
11:15–13:00 Warsztat i dyskusja nt: Kwestie pracownicze w Przedsiębiorstwach Społecznych – prowadzenie warsztatu: pan Łukasz Chlebny
Zakres:formy zatrudnienia,

zapisy w umowach dot. np. odpowiedzialności, urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie, wychowawcze, zwolnienia lekarskie,

obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników

13:00 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.