Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla pracowników zaangażowanych w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi

Hotel 500, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 3 – 4 grudnia 2018 r.

PROGRAM

Uwaga: Program przed akceptacją Komitetu Sterującego, może ulec niewielkim zmianom.

poniedziałek, 3 grudnia 2018
10:00-11.00 Rejestracja

Powitalna kawa

11.00-11.30 Przywitanie
11:30-13:15 Jak zaplanować i wdrożyć usługi o charakterze reintegracyjnym w przedsiębiorstwach społecznych – warsztat, dyskusja – wystąpienie prelegenta wraz z przedstawicielem przedsiębiorstwa społecznego założonego np. przy WTZ

 

Zakres:

–       funkcje usług reintegracyjnych w PS,

–       zasady opracowania oraz wdrożenia programu i planów reintegracji w PS,

–       współpraca z podmiotami reintegracyjnymi – jak wykorzystać ich doświadczenie i metody pracy,

–       rola OWES w skutecznej realizacji programu reintegracji,

–       przykłady dobrych praktyk.

13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-14:30 Jak OWES może wspierać podmioty reintegracyjne (KIS/CIS/WTZ/ZAZ) – wymiana doświadczeń z udziałem moderatorów w trakcie której zostaną wypracowane rekomendacje dot. współpracy OWES z podmiotami reintegracyjnymi.

Zakres:

–       ramy wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych w dokumentach,

–       wspólne stworzenie listy potrzeb PES reintegracyjnych (np. szkoleniowo-doradczych) na podstawie doświadczeń regionalnych,

–       wymiana doświadczeń – jak wygląda wsparcie w poszczególnych regionach, jak współpracować z podmiotami reintegracyjnymi,

–       jakie korzyści ma podmiot reintegracyjny ze współpracy z OWES i PS?

14:30-15:30 Obiad
15:30-16:30 Krajowy Funduszu Szkoleniowy – nowe możliwości finansowania kształcenia kadr PS i podmiotów reintegracyjnych (ZAZ, WTZ, CIS, KIS) – MRPiPS
 16:30 – 17:30 Fundusz Gwarancyjny – BGK
17:30 19:15 Jak identyfikować sytuacje kryzysowe w grupie inicjatywnej PES oraz wdrażać narzędzia naprawcze – warsztat z elementami case study

Zakres:

Warsztat będzie opierał się na omówieniu sytuacji kryzysowych związanych z procesem grupowym, pojawiających się najczęściej w grupach inicjatywnych PES m.in. rozbieżność interesów, brak wspólnego celu, brak lidera grupy, inne zgłoszone przez uczestników oraz przedstawieniu metod radzenia sobie z tego typu sytuacjami.

(przed spotkaniem zostaną zebrane od OWES najczęściej pojawiające się problemy wynikające z tematu wystąpienia)

19:15 Kolacja

 

DZIEŃ 2
wtorek, 4 grudnia 2018
9:00 – 11:00 Możliwości współpracy PES z biznesem – prezentacja

–       PES jako kooperant

–       PES jako franczyzobiorca

–       PES jako źródło zamówień dla biznesu

 

Dyskusja moderowana po wystąpieniach: wymiana doświadczeń

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 Kwestie pracownicze w PS

(m.in. formy zatrudnienia, zapisy w umowach dot. np. odpowiedzialności, urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie, wychowawcze, zwolnienia lekarskie, obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników)

 

Przed spotkaniem zostaną zebrane od OWES najczęściej pojawiające się problemy wynikające z tematu  wystąpienia

13:00 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.