Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich

 

Warszawa, 10-11 kwietnia 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.