Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla pracowników zaangażowanych w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych – doradców kluczowych

 

Warszawa, 23-24 kwietnia 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.