Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Lidera projektu ma przyjemność zaprosić do udziału w III Ogólnopolskim spotkaniu sieciującym OWES przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, PES, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1 w dniach 14 i 15 października 2019.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

Zarys programu spotkania (może ulec niewielkim modyfikacjom)

Spotkanie sieciujące organizowane jest we współpracy z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne kwestie organizacyjne:

Koszty związane ze spotkaniem obejmujące zakwaterowanie (1 nocleg 14/15 października 2019), całodzienne wyżywienie oraz materiały finansowane są w ramach Projektu. Koszty dojazdu do/z miejsca spotkania pokrywa uczestnik.

Rekrutacja na spotkanie prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez formularz on-line:

Zgłoś się na III spotkanie sieciujące

Bardzo liczymy na udział w spotkaniu podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS), Lokalnych Grup Działania oraz ROPS.

W przypadku braku miejsc o zakwalifikowaniu się na spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż liczba zakwalifikowanych osób z jednego OWES nie przekroczy 4 osób.

Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc będą umieszczane na liście rezerwowej, a w przypadku zwolnienia się miejsc zostaną wpisane na listę uczestników spotkania.

Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie procesu rekrutacji informację o zakwalifikowaniu się na spotkanie.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy [email protected].

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.