logo_icon

Baza trenerów - Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

Dorota Ulikowska – ekspert w dziedzinie prawa oraz polityki społecznej. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, zamówień publicznych, pracy, socjalnego, spółek handlowych, administracyjnego, konsumenckiego, ekonomii społecznej, własności intelektualnej. Ukończyła magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także kilka kierunków studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą. Wykładowca akademicki, doradca prawny i biznesowy, mediator sądowy. Współpracuje z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami oraz licznymi organizacjami pozarządowymi.  Trener – szkolenia dla kadry instytucji publicznych (administracja publiczna, pomoc społeczna, rynek pracy), przedsiębiorców, NGO oraz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Autorka modelu współpracy instytucjonalnej oraz analizy prawnej w międzynarodowym projekcie innowacyjnym-testującym. Ekspert/Ewaluator innowacyjnych projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Kierownik zespołu i autorka interdyscyplinarnych programów nauczania dla LO i TECH z podstaw przedsiębiorczości. Koordynator merytoryczny w New Competence and Ability – wypracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych służących procesowi diagnozowania i/lub bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych. Autorka kilkudziesięciu planów i skryptów szkoleniowych, licznych artykułów prasowych i desk research. Autorka książek z dziedziny spraw społecznych, prawa gospodarczego i prawa konsumenckiego. Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Krzysztof Juściński – Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny Prawa zamówień publicznych; biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, z dziedziny Kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych; Autor: podręcznika dla zamawiających i wykonawców: „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH EUROPEJSKICH” – NOWA JAKOŚĆ USŁUG – LUBLIN 2007, ISBN 978-83-86499-62-5; 2. System zamówień publicznych w: J. Szot (red.) Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Lublin 2012, ISBN 978-83-7270-977-6.,  Współautor: Nowa droga, PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów, Lublin 2014, ISBN 978-83-64395-19-2., Certyfikowany Kontroler I Stopnia; Osoba wpisana na listę profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych PIKW; Międzynarodowy certyfikat PRINCE2ÂŽ Foundation; Wykładowca z Prawa zamówień publicznych i kontroli oraz promotor prac w WSEI w Lublinie, wykładowca w KUL w Lublinie, doktorant prawa

Tomasz Kłys – absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, praca magisterska z zakresu zarządzania jakością nauczania na uczelni wyższej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości, w którym pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Wsparcia Przedsiębiorczości a także Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Od roku 2004r. zaangażowany w działalność sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Pełnił funkcję animatora a następnie od roku 2005 wykładowcy. Tematyka szkoleń obejmowała całokształt kwestii proceduralnych związanych z realizacją projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawnych. Specjalizacja: prawo zamówień publicznych, finanse publiczne, pomoc publiczna. Od roku 2013 trener i doradca sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województw małopolskiego oraz śląskiego. Prywatnie instruktor narciarstwa, zawodnik I-ligowej drużyny brydża sportowego Gricon Starka Poznań a także miłośnik dobrego dźwięku; redaktor portalu audiolife.pl

Jerzy Paradziński – absolwent Wydziału  Zarządzania Politechniki Lubelskiej, praca magisterska z zakresu zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych Organizacji i Zarządzania Zamówieniami Publicznymi prowadzonych przez Politechnikę Lubelską i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych od 2008 roku – Dyplom Rzeczoznawcy nr 73. Od 2004 r czynnie uczestniczy na rynku zamówień publicznych – pracując jako osoba zarządzająca przygotowywaniem ofert u Wykonawcy przystępującego rocznie do około 500 postępowań. Poza pracą świadczy usługi prowadzenia postępowań po stronie Zamawiającego a także prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych  w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. We współpracy z Firmami Szkoleniowymi i samodzielnie szkoli przedstawicieli JST oraz inne osoby zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasadę konkurencyjności.  W wolnej chwili entuzjasta sportów związanych z wodą i powietrzem oraz dobrej lektury

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.