logo_icon

Baza trenerów - Profesjonalista OWES

Waldemar Żbik – zajmuje się przedsiębiorczością społeczną od 2006 r., przez cztery lata był prezesem Spółdzielni Socjalnej “Szansa i Wsparcie”, która jako dobra praktyka był przedstawiona w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, jest absolwentem menadżerskich studiów podyplomowych oraz studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, od 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą (szkolenia, doradztwo, działalność wydawnicza), specjalizuje się w aspektach prawnych i biznesowych przedsiębiorczości społecznej, pomagał w założeniu lub prowadzeniu kilkudziesięciu przedsiębiorstw społecznych, swoim doświadczeniem dzieli się na blogu SpoldzielniaSocjalnaWpraktyce.pl

Łukasz Chlebny – Radca prawny. Współpracuje z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa świętokrzyskiego. W swojej karierze zawodowej świadczył doradztwo prawne dla ponad 100 organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski. Jako trener przeprowadził niemal 2000 godzin szkoleniowych z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym: zakładania, funkcjonowania i ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej.

Andrzej Zbroja – przedsiębiorca, wieloletni praktyk, doradca biznesowy i trener biznesu z zakresu modelowania biznesowego start up, inkubowania, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej. Specjalista ds. przygotowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym biznes planów i studiów wykonalności. Ekspert zewnętrzny ds. oceny merytorycznej projektów unijnych w instytucjach wdrażających zarówno krajowych jak i regionalnych, a także funduszach pożyczkowych. Jako praktyk biznesu współpracujący z Politechnika Lubelską, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji, gdzie realizuje zajęcia projektowe z zakresu analizy finansowej, oceny efektywności przedsięwzięć biznesowych, modelowania procesowego i kontrolingu. Posiada certyfikaty: Certificate Financial Management Certification Program, Certyfikat PRINCE 2 Foundation APM Group – certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW I Stopnia. Jest współautorem bądź autorem wydawnictw specjalistycznych z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej i controllingu, w tym 5 skryptów i kilkudziesięciu artykułów.

Jadwiga Olszowska – Urban – Master Trener,  couch, doradca szkolny i zawodowy,  specjalista public relations, nauczyciel mianowany j. polskiego,  ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy  i komunikacji społecznej, Certyfikowany Trener  Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA,  Krajowy Koordynator Polsko – Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce 2002 – 2004,  Ekspert Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski  2000 – 2017, licencjonowany trener metody Spadochron R. Bolesa. Od 2000 roku jest Certyfikowanym Trenerem  Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA w następujących obszarach: Certyfikowanym Trenerem Specjalistą Ożywienia Gospodarczego Społeczności Lokalnych,  Certyfikowanym Trenerem  Specjalistą Przystosowania Zawodowego dla zagrożonych zwolnieniami i zwalnianych pracowników i organizacji Zespołów Przystosowania Zawodowego w zakładach pracy, Certyfikowanym Trenerem  Specjalistą  Programu Wsparcia Koleżeńskiego Kolega – Doradca dla zagrożonych zwolnieniami,  zwalnianych pracowników i osób bezrobotnych, Certyfikowanym Trenerem Specjalistą Metody Szybki Start wzmacniającej  konkurencyjność firm – praktyczne doświadczenia w tym zakresie wyniosła z realizacji Programu Rozwoju Zawodowego Departamentu Pracy USA na terenie Śląska i Małopolski dot. wsparcia restrukturyzacji terenów przemysłowych w latach 1998 – 2000. W latach 2002 – 2004 jako Krajowy Koordynator Polsko – Amerykańskiego  Programu Partnerstwa Lokalnego realizowanego przez Departament Pracy USA  – Worldwide  Strategies INC – Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Ministerstwo Gospodarki i  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na terenie Polski w 16 województwach we współpracy z 16 Urzędami Marszałkowskimi, WUP-ami i Związkiem Powiatów Polskich – koordynowała, zarządzała i doprowadziła z partnerami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi do wdrożenia i instytucjonalizacji Programu Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA w 16 województwach i 232 powiatach na terenie Polski  – 562 certyfikowanych Regionalnych i Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego działa w regionach i powiatach na terenie Polski, powstało  także 16 Wojewódzkich Sieci Partnerstwa Lokalnego. Ekspert partnerstwa lokalnego, doradca zawodowy, trener ekonomii społecznej, rynku pracy i komunikacji społecznej w latach 1999 – 2017. W latach  1999 – 2017 zrealizowała jako trener/ekspert partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej, doradca zawodowy  ok. 5200 godzin szkoleniowo – warsztatowych aktywizujących społeczności lokalne w rozwoju społeczno – gospodarczym dla ok. 9200 osób. Prowadzi  w gminach i powiatach na terenie Polski  warsztaty Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Rynku Pracy i Lokalnego Ożywienia Społeczno – Gospodarczego, warsztaty strategiczne  w ramach tworzenia strategii rozwoju gmin i powiatów oraz warsztaty dot. rozwoju sektora ekonomii społecznej i tworzenia podmiotów ES metodą  warsztatową – partycypacyjną  w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. Ma duże doświadczenie praktyczne w budowaniu partnerstw międzysektorowych w społecznościach lokalnych  z udziałem JST Biznesu i III sektora oraz w animowaniu  lokalnych  liderów z samorządu lokalnego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, LGD  instytucji infrastruktury, pracowników  PUP,  ROPS PCPR, OPS, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, podmiotów ES,  mieszkańców  na rzecz  partnerskiego lokalnego ożywienia społeczno – gospodarczego, aktywizacji mieszkańców i tworzenia nowych miejsc pracy przy udziale PUP i Starostw Powiatowych, Gmin, WUP i Urzędów Marszałkowskich oraz ROPS, PCPR, OPS, podmiotów ES  z  terenu województw: podlaskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego. Posiada doświadczenia w pracy w Międzynarodowej Sieci Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu Programu Partnerstwa Lokalnego na Ukrainie, w Polsce, Macedonii, Rumunii, Bułgarii i Węgrzech na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego, rozwoju  rynku pracy i wzmacniania konkurencyjności  przedsiębiorstw.

dr Marek Białach – trener, doradca, wykładowca akademicki, konsultant. Menedżer i praktyk i ewaluator projektów społecznych, gospodarczych, innowacyjnych, badawczo rozwojowych, współfinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych przy współpracy przedsiębiorstw, sektora nauki, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii gospodarki. Jest realizatorem, koordynatorem kilkudziesięciu projektów społecznych, autorem kilku produktów finalnych, wielu publikacji i ekspertyz z zakresu polityki społecznej, polityki rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej, edukacji, kształcenia zawodowego, kompetencji kluczowych.  Specjalizuje się w zagadnieniach naukowych i badawczych: Polityka społeczna, innowacje społeczne w edukacji i rynku pracy, kompetencje kluczowe, polityka rynku pracy, readaptacja społeczna i zawodowa, strategie rozwiązywania problemów społecznych, strategie rozwoju lokalnego, zarządzanie przedsiębiorstwem, komunikacja społeczna i gospodarcza. Ekspert w zakresie polityki rynku pracy oraz polityki społecznej, project management, ekonomii społecznej. Metodolog planowania strategicznego i operacyjnego. Autor i koordynator merytoryczny wielu dokumentów i programów z zakresu polityki społecznej, strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie trenerskie i doradcze i ponad 17 tys. godzin przeprowadzonych działań edukacyjnych i doradczych. Pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie. Ekspert Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych PO KL. Koordynator Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego 2005-2013 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. EKSPERT oceniający i opiniujący w 11 dziedzinach EFS i EFRR w ramach: PO WER, PO KL, RPO, PO IG, Centralna Baza Ekspertów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, NCBiR, ekspert Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych PO KL. Obecnie ekspert oceniający w programach operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Filozofii i Socjologii oraz na Wydziale Ekonomicznym, a także studia podyplomowe Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. W latach 2005-2010 pracownik naukowy Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

dr Wiesław Talik – psycholog, coach, doradca zawodowy, rekomendowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr I/364), pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii KUL. Od ponad 10 lat specjalizuje się w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, nauczycieli i młodzieży. Zrealizował ponad 4800 godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, train the trainer. Prowadzi niedyrektywne treningi interpersonalne. Współzałożyciel Szkoły Trenerów PROGRESS.  Doradca zawodowy, specjalista ds. informacji zawodowej w ramach wielu projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dla przedsiębiorców, osób zakładających spółdzielnie socjalne, współpracowników organizacji pozarządowych, bezrobotnych). Zrealizował ponad 1700 godzin doradztwa. Realizuje innowacyjne projekty wspierające przedsiębiorczość, ekonomię i politykę społeczną. Ekspert w międzynarodowych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych. Ekspert w zakresie statystyki, psychometrycznego tworzenia narzędzi diagnostycznych i prowadzenia badań społecznych. Nauczyciel akademicki – prowadzi zajęcia z psychometrii oraz psychologii szkoleń i rozwoju zawodowego. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności szkoleń. Autor  kilkunastu publikacji naukowych na temat rozwoju osobistego i pomiaru kompetencji.

Agnieszka Wróblewska – mgr historii, mgr psychologii ze specjalizacją konflikt – zmiana – współpraca (psychologia społeczna), absolwentka studiów Master of Business Administration, studiów podyplomowych: z Ekonomii Społecznej, z Komunikacji Społecznej i Mediów, z Doradztwa Zawodowego, Studium Umiejętności Psychospołecznych (studium trenerskie), szkoleń z  zakresu coachingu, certyfikowany trener Modelu Współpracy pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowym. Doradca kluczowy, animator, trener w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lublinie. Konsultant Regionalny MPiPS i Banku Światowego (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich). Współtworzyła podręcznik Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację, gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju społecznego. Autorka strategii rozwoju lokalnego z wykorzystaniem potencjału PES. Animowała i wspierała poprzez doradztwo i szkolenia tworzenie kilkudziesięciu PES, w tym stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych oraz proces tworzenia kilkudziesięciu strategii rozwoju organizacji. Ekspert w zakresie wdrażania współpracy JST-NGO w projekcie „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrażanie Modelu Współpracy JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego”. W ramach projektu tworzyła wieloletnie programy współpracy JST-NGO, Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych, standardy usług społecznych, przeprowadzała konsultacje społeczne dokumentów strategicznych, przeprowadziła monitoring usług społecznych realizowanych przez lokalne podmioty na zlecenie samorządów. Prowadzi szkolenia i doradztwo z następujących tematów: budowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych metodami partycypacyjnymi, budowanie strategii działania dla organizacji pozarządowych, tworzenie partnerstw trójsektorowych, partnerstwo lokalne, budowanie programów współpracy jst – ngo, analiza zasobów lokalnych, animacja społeczna, zarządzanie strategiczne podmiotami ekonomii społecznej, marketing ngo, tworzenie i zarządzanie zespołem.

Krzysztof Juściński – Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny Prawa zamówień publicznych; biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, z dziedziny Kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych; Autor: podręcznika dla zamawiających i wykonawców: „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH EUROPEJSKICH” – NOWA JAKOŚĆ USŁUG – LUBLIN 2007, ISBN 978-83-86499-62-5; 2. System zamówień publicznych w: J. Szot (red.) Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Lublin 2012, ISBN 978-83-7270-977-6.,  Współautor: Nowa droga, PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów, Lublin 2014, ISBN 978-83-64395-19-2., Certyfikowany Kontroler I Stopnia; Osoba wpisana na listę profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych PIKW; Międzynarodowy certyfikat PRINCE2ÂŽ Foundation; Wykładowca z Prawa zamówień publicznych i kontroli oraz promotor prac w WSEI w Lublinie, wykładowca w KUL w Lublinie, doktorant prawa

Andrzej Jachim – współtwórca i dyrektor ds. strategii i taktyki agencji reklamowej Vena Art. Autor książek i publikacji z zakresu marketingu, wykładowca, doradca, producent filmowy, reżyser
i scenarzysta. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Prowadził kampanie m.in. dla takich marek jak MON, Łomża Eksport, Miasto Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Perła, Pol-Skone, Asseco, E.Leclerc czy SM Ryki. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał w działach marketingu i sprzedaży Daewoo, Kuriera Lubelskiego oraz VMM. Zawsze interesowało go kreowanie wizerunku i budowanie marki. Vena Art działa już 19 rok, jest znana, ceniona i wszechstronna, a co najważniejsze skuteczna w działaniu. Obsługuje przede wszystkim firmy realizujące ambitne lub niestandardowe kampanie reklamowe, poszukujące twórczych pomysłów dla swoich działań, lub takie, które mają aspirację, by zdominować swoją branżę.

„Najważniejsze w naszym biznesie jest połączenie pracy z pasją. To pozwala się rozwijać i daje pieniądze. Tu nie ma dwóch takich samych zleceń. Każda kampania jest inna, wymaga świeżego spojrzenia, nowego pomysłu. Zaś dobry pomysł wymaga odpowiedniej oprawy by stał się skutecznym narzędziem komunikacji. To zawsze duże wyzwanie, gdyż dopiero sukces naszego klienta jest naszym sukcesem.”

Trzykrotnie jako firma zdobyli tytuł najlepszej polskiej niesieciowej agencji reklamowej przyznawany przez pismo Media i Marketing Polska, w kategoriach: „Zadowolenie ze współpracy z agencją” oraz „Polecenie agencji przyjacielowi” będące świadectwem wiarygodności firmy.

dr Andrzej Plak – wykładowca akademicki, trener. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Prowadzi różne formy zajęć dydaktycznych z zakresu marketingu i promocji usług turystycznych, produktu turystycznego, marki w branży turystycznej.  Posiada ponad 10 letnie doświadczenie dziennikarskie w lubelskich rozgłośniach. Pracował w Radiu Puls, Plus, Złote Przeboje na stanowiskach szefa redakcji informacyjnej, wydawcy, dziennikarza publicystycznego, prezentera muzycznego. Współpracował z Akademickim Radiem Centrum i Telewizją Niezależną Lublin. Koordynator kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu kształcenia ustawicznego. Współpracował z agencję reklamową Vena Art w zakresie budowania niestandardowych kampanii reklamowych. Autor  5  Strategii Rozwoju Gminy uwzględniających wykorzystanie potencjału PES i III sektora. Doradca w zakresie marketingu i strategii promocji nowopowstałych  stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych z terenu woj. lubelskiego. Prowadził szkolenia i doradztwo z następujących tematów: marketing i promocja organizacji pozarządowych, budowanie strategii promocyjnych dla organizacji pozarządowych metodami partycypacyjnymi, marketing usług turystycznych, promocja badań naukowych, komunikacja i autoprezentacja.

Ewa Kalińska-Grądziel – psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od początku swojej pracy zawodowej współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą osobom znajdującym się trudnej sytuacji życiowej. Pracowała w MOPR w Lublinie, Centrum Integracji Społecznej zajmując się tworzeniem i realizacją projektu readaptacji społecznej i zawodowej uczestników CIS. Czynnie współuczestniczyła w tworzeniu spółdzielni socjalnych. Od 5 lat współpracuje z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie jako psychoterapeuta. Od 2013 roku członek zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES. Zajmuje się pisaniem projektów i zarządzaniem nimi. Realizuje projekty związane z pomocą osobom będącym w sytuacji kryzysowej oraz aktywizacją społeczno/ zawodową osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od 15 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń skierowanych do kadry menedżerskiej, trenerskiej, pracowników przedsiębiorstw, instytucji i ngo oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Zrealizowała około 10000 godzin szkoleniowych. Współwłaścicielka Szkoły Trenerów Progress w Lublinie.

Małgorzata Mitura-Cegłowska – Trener biznesu, ekspert w dziedzinie sprzedaży,  doradca zawodowy, coach, mediator, trener grupowy ART®, Terapeuta TSR I stopnia, właścicielka firmy szkoleniowej MAVIS, Certyfikowany coach I-go stopnia metodą TROP. Członek STOP’u w trakcie certyfikacji II-go stopnia. Członek Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej i European Association of Transactional Analysis. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie biznesowe w zakresie sprzedaży i obsługi klienta bezpośredniego, które zdobywała pracując w firmach farmaceutycznych (Medagro International, Polpharma). Pracowała na stanowisku specjalisty, osiągając bardzo dobre wyniki, jednocześnie wprowadzała do zawodu przedstawiciela osoby rozpoczynające karierę zawodową w tej branży. Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleń grupowych i indywidualnych. Specjalizuje się w realizacji warsztatów z zakresu – umiejętności menedżerskich i team building. W szkoleniach i coachingach w zakresie komunikacji m.in. w sprzedaży i obsłudze klienta z wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej, a także w projektach związanych z szeroko rozumianym doradztwem zawodowym. W zakres jej działalności wchodzą też szkolenia związane z psychologią pozytywną, kreatywnym rozwiązywaniem problemów, rozwojem osobistym przekładającym się na sukces zawodowy, radzeniem sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, budowaniem efektywności zespołowej, zarządzaniem konfliktem w tym treningi zastępowania agresji oraz mediacje biznesowe i organizacyjne.

Dorota Ulikowska – ekspert w dziedzinie prawa oraz polityki społecznej. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, zamówień publicznych, pracy, socjalnego, spółek handlowych, administracyjnego, konsumenckiego, ekonomii społecznej, własności intelektualnej. Ukończyła magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także kilka kierunków studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą. Wykładowca akademicki, doradca prawny i biznesowy, mediator sądowy. Współpracuje z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami oraz licznymi organizacjami pozarządowymi.  Trener – szkolenia dla kadry instytucji publicznych (administracja publiczna, pomoc społeczna, rynek pracy), przedsiębiorców, NGO oraz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Autorka modelu współpracy instytucjonalnej oraz analizy prawnej w międzynarodowym projekcie innowacyjnym-testującym. Ekspert/Ewaluator innowacyjnych projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Kierownik zespołu i autorka interdyscyplinarnych programów nauczania dla LO i TECH z podstaw przedsiębiorczości. Koordynator merytoryczny w New Competence and Ability – wypracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych służących procesowi diagnozowania i/lub bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych. Autorka kilkudziesięciu planów i skryptów szkoleniowych, licznych artykułów prasowych i desk research. Autorka książek z dziedziny spraw społecznych, prawa gospodarczego i prawa konsumenckiego. Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Tomasz Kłys – absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, praca magisterska z zakresu zarządzania jakością nauczania na uczelni wyższej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości, w którym pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Wsparcia Przedsiębiorczości a także Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Od roku 2004r. zaangażowany w działalność sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Pełnił funkcję animatora a następnie od roku 2005 wykładowcy. Tematyka szkoleń obejmowała całokształt kwestii proceduralnych związanych z realizacją projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawnych. Specjalizacja: prawo zamówień publicznych, finanse publiczne, pomoc publiczna. Od roku 2013 trener i doradca sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województw małopolskiego oraz śląskiego. Prywatnie instruktor narciarstwa, zawodnik I-ligowej drużyny brydża sportowego Gricon Starka Poznań a także miłośnik dobrego dźwięku; redaktor portalu audiolife.pl.

Jerzy Paradziński – absolwent Wydziału  Zarządzania Politechniki Lubelskiej, praca magisterska z zakresu zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych Organizacji i Zarządzania Zamówieniami Publicznymi prowadzonych przez Politechnikę Lubelską i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych od 2008 roku – Dyplom Rzeczoznawcy nr 73. Od 2004 r czynnie uczestniczy na rynku zamówień publicznych – pracując jako osoba zarządzająca przygotowywaniem ofert u Wykonawcy przystępującego rocznie do około 500 postępowań. Poza pracą świadczy usługi prowadzenia postępowań po stronie Zamawiającego a także prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych  w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. We współpracy z Firmami Szkoleniowymi i samodzielnie szkoli przedstawicieli JST oraz inne osoby zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasadę konkurencyjności.  W wolnej chwili entuzjasta sportów związanych z wodą i powietrzem oraz dobrej lektury.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.