Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

oraz Fundacja Fundusz Współpracy

zapraszają do udziału w projekcie:

„Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. –  30.11.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla PES poprzez działania sieciujące  oraz podniesienie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z terenu całej Polski poprzez:

 • zwiększenie liczby trwałych, ogólnopolskich sieci współpracy OWES oraz  koordynacja działań pomiędzy OWES a  innymi sieciami o zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej interesach czy działaniach,
 • podniesienie kompetencji pracowników akredytowanych OWES w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych ,
 • zwiększenie  liczby profesjonalnych konsultantów ds. wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne w ramach OWES.

W ramach projektu zostanie utworzona trwała ogólnopolska sieć współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jako reprezentacji interesów środowiska i działań orzeczniczych; będzie ona wspierana narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń. Sieć będzie budowana we współpracy z OWES (w formie m.in. konsultacji zawartości budowanej platformy, redakcji artykułów i tekstów ważnych z punktu widzenia OWES).

Zostaną przygotowane programy szkoleń i zrealizowane wysokiej jakości usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie standardów usług OWES oraz zamówień publicznych jak też  przygotowani zostaną konsultanci OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Główne działania projektowe

W okresie realizacji projektu planujemy:
 1. Odbędą się trzy ogólnopolskie spotkania sieciujące  po jednym w 2017, 2018, 2019 roku dla  250 uczestników, min. 50 akredytowanych OWES, przedstawicieli innych sieci, moderatorów, trenerów, praktyków, przedstawicieli decydentów
 2. Spotkania dwudniowe odbywać się będą w formule plenarnej oraz sekcji panelowych Programy spotkań wypracowywane będą we współpracy ze środowiskiem OWES, których wybrani przedstawiciele zostaną zaproszeni do tzw. Rady Programowej złożonej z  partnerów, ekspertów, przedstawicieli innych sieci, decydentów

Zaproszenie do udziału w spotkaniach sieciujących kierowane jest do  przedstawicieli:

 • administracji rządowej i jej jednostek podległych oraz nadzorowanych,
 • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej) oraz stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
 • ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
 • podmiotów wychodzących w skład sieci innych niż OWES (tj. np. Krajowej Sieciu Usług, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania itp.)
 • sektora ekonomii społecznej,
 • federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związków rewizyjnych właściwych do spraw spółdzielczości,
 • partnerów społecznych zgodnie z definicją PO WER,
 • uczelni i podmiotów uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych.

1. Planujemy realizację 16 spotkań branżowych: 4 w roku 2017, 8 w roku 2018, 4 w roku 2019, które adresowane będą do  następujących  grup odbiorców w OWES:

 • pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi, pracownicy monitorujący pes i ps,  konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych
 • kadra kierownicza OWES
 • animatorzy, pracownicy odp. za koordynowanie działań partnerskich
 • pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi

2. W spotkaniach udział weźmie  kluczowa kadra OWES z danej grupy tematycznej/branżowej w składzie min. 50 przedstawicieli akredytowanych OWES. Planujemy udział ok. 20 reprezentantów  innych sieci (KSU, Leader, LGD, ODR), funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, przedstawicieli decydentów ). Program dwudniowego spotkania wypracowywany będzie każdorazowo w ramach Rady Programowej, do której zaproszony zostanie przedstawiciel danej grupy tematycznej OWES.  Metodologia spotkania będzie przewidywać elementy interaktywnej wymiany poglądów, dyskusje, warsztaty, techniki Open Space,  peer learning, panele dyskusyjne.

3. Realizatorem spotkań sieciujących ogólnopolskich i tematycznych/branżowych jest Fundacja Fundusz Współpracy.

4. Do Rady Programowej spotkań sieciujących tematycznych z ramienia OWES zostali wybrani:

 • Pan Waldemar Żbik (grupa branżowa: doradcy biznesowi),
 • Pani Anna Mikołajczyk oraz Pan Maciej Bielawski (grupa branżowa: kadra kierownicza),
 • Pani Maria Brzeziak oraz Pani Anna Jądrzyk (grupa branżowa: doradcy kluczowi),
 • Pani Ewa Gałka i Maciej Bielawski (grupa branżowa: animatorzy).

Zaproszenie do udziału w spotkaniach sieciujących kierowane jest do  przedstawicieli:

 • administracji rządowej i jej jednostek podległych oraz nadzorowanych,
 • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej) oraz stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
 • ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
 • podmiotów wychodzących w skład sieci innych niż OWES (tj. np. Krajowej Sieciu Usług, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania itp.)
 • sektora ekonomii społecznej,
 • federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związków rewizyjnych właściwych do spraw spółdzielczości,
 • partnerów społecznych zgodnie z definicją PO WER,
 • uczelni i podmiotów uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych.

Proces sieciowania zostanie wzmocniony poprzez przygotowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego w postaci interaktywnej platformy, która ułatwi  ustanowienie sieci powiązań pomiędzy samymi OWES oraz OWES a innymi sieciami o zbliżonych celach, wzmocni współpracę, umożliwi bieżącą wymianę informacji i doświadczeń, włączy OWES w proces sieciowania w okresie pomiędzy spotkaniami sieciującymi stacjonarnymi jak też zaangażuje OWES do aktywnego uczestnictwa w promocji własnych ośrodków, popularyzacji własnych dokonań, w redagowaniu tekstów i artykułów w ramach Biuletynu Sieci OWES, który wydawany w formie newslettera adresowany będzie nie tylko do środowiska OWES a także do szerszego grona odbiorców.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • kierowników OWES
 • animatorów
 • kluczowych doradców
 • kluczowych doradców biznesowych
 • pracowników wspierających doradców
 • pracowników monitorujących działania PES i PS
 • pracowników pełniących inne funkcje zgodne ze standardami działania i usług OWES
 • pracowników przygotowywanych do pełnienia roli konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych zgodnie z planowaną aktualizacją Standardów.

W ramach projektu w okresie 2017-2019 w dwóch cyklach zostaną zorganizowane różne szkolenia

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ RODZAJE SZKOLEŃ

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.