Harmonogramy

Doradztwo w ramach projektu odbywa się w różnych miejscach, są to m.in. siedziby OWES.
Każdorazowo harmonogram i miejsce realizacji doradztwa jest ustalane z uczestnikami.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.