Grupa KZ/1/1/W

Harmonogram szkolenia “Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych” – grupa KZ/1/1/W
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 20.02.2018 Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
20.02.2018 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy
I 21.02.2018 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy 08:30-14:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
21.02.2018 Zasady udzielnia zamówień
II 22.03.2018 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 23.03.2018 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 08:30-15:30
III 05.04.2018 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum)) 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 06.04.2018 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) 08:30-15:30
IV 26.04.2018 Podstawowe informacje o klauzulach społecznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 27.04.2018 Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych 08:30-15:30
V 10.05.2018 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 11.05.2018 Tryby postępowania o udzieleniE zamówienia publicznego 08:30-15:30
VI 28.05.2018 Zasada konkurencyjności 10:15-19:00 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
28.05.2018 Procedura rozeznania rynku
VI 29.05.2018 Zamówienia publiczne do 30 000 euro – procedura zapytań ofertowych 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
29.05.2018 Środki ochrony prawnej 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 18.06.2018 Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiajacej oraz odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych
VII 19.06.2018 Ocena wyników 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva,  ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.