Grupa KZ/1/2/W

Harmonogram szkolenia “Konsultant regionalny ds. zamówien publicznych” – grupa KZ/1/2/W
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 10.05.2018 Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
I Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy
I 11.05.2018 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy 08:30-14:15
I Zasady udzielania zamówień
II 28.05.2018 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 12:00-19:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 29.05.2018 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 08:30-15:30
III 12.06.2018 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) 12:00-19:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 13.06.2018 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) (16/16) 08:30-15:30
IV 13.09.2018 Podstawowe informacje o klauzulach społecznych 12:00-19:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 14.09.2018 Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych 08:30-15:30
V 27.09.2018 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12:00-19:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 28.09.2018 Tryby postępowania o udzieleni zamówienia publicznego (8/8) 08:30-15:30
VI 18.10.2018 Zasada konkurencyjności 10:15-19:00 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 18.10.2018 Procedura rozeznania rynku
VII 19.10.2018 Zamówienia publiczne do 30 000 euro – procedura zapytań ofertowych 08:30-15:30
VI 15.11.2018 Środki ochrony prawnej 12:00-19:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 15.11.2018 Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiajacej oraz odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych
VII 16.11.2018 Ocena wyników 08:30-15:30

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.