Grupa KZ/2/1/W

Harmonogram szkolenia “Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych” – grupa KZ/2/1/W
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 18.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
I 19.02.2019 Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych 08:30-15:45 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
I 19.02.2019 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 07.03.2019 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 07.03.2019 Zasady udzielania zamówień Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 07.03.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 08.03.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 08:30-14:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 28.03.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 29.03.2019 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) 08:30-15:45 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 16.04.2019 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 17.04.2019 Podstawowe informacje o klauzulach społecznych 08:30-15:45 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 09.05.2019 Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 10.05.2019 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08:30-15:45 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 27.05.2019 Tryby postępowania o udzieleni zamówienia publicznego 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 28.05.2019 Zasada konkurencyjności 08:30-17:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 28.05.2019 Procedura rozeznania rynku Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 17.06.2019 Zamówienia publiczne do 30 000 euro – procedura zapytań ofertowych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 18.06.2019 Ocena wyników 08:30-15:45 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.