Grupa KZ/2/2/WR

Harmonogram szkolenia “Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych” – grupa KZ/2/2/WR
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 27.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
I 28.02.2019 Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych 08:30-15:45 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
I 28.02.2019 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
II 12.03.2019 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy 11:00-18:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
II 12.03.2019 Zasady udzielania zamówień Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
II 12.03.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
II 13.03.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 08:30-14:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
III 04.04.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 11:00-18:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
III 05.04.2019 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) 08:30-15:45 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
IV 25.04.2019 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) 11:00-18:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
IV 26.04.2019 Podstawowe informacje o klauzulach społecznych 08:30-15:45 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
V 16.05.2019 Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych 11:00-18:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
V 17.05.2019 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 08:30-15:45 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
VI 06.06.2019 Tryby postępowania o udzieleni zamówienia publicznego 11:00-18:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
VI 07.06.2019 Zasada konkurencyjności 08:30-17:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
VI 07.06.2019 Procedura rozeznania rynku Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
VII 24.06.2019 Zamówienia publiczne do 30 000 euro – procedura zapytań ofertowych 11:00-18:15 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław
VII 25.06.2019 Ocena wyników 08:30-15:45 Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.