Grupa KZ/2/3/KT

Harmonogram szkolenia “Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych” – grupa KZ/2/3/KT
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 28.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
I 01.03.2019 Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
I 01.03.2019 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
II 14.03.2019 Zakres przedmiotowy obowiązywania umowy 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
II 14.03.2019 Zasady udzielania zamówień Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
14.03.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
II 15.03.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 08:30-13:30 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
III 09.04.2019 Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
III 10.04.2019 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IV 07.05.2019 Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum) 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IV 08.05.2019 Podstawowe informacje o klauzulach społecznych . 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
V 30.05.2019 Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
V 31.05.2019 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VI 10.06.2019 Tryby postępowania o udzieleni zamówienia publicznego 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VI 11.06.2019 Zasada konkurencyjności 08:30-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
11.06.2019 Procedura rozeznania rynku Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VII 26.06.2019 Zamówienia publiczne do 30 000 euro – procedura zapytań ofertowych 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VI 27.06.2019 Ocena wyników 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.