Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

oraz Fundacja Fundusz Współpracy

zapraszają do udziału w projekcie:

„Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla PES poprzez działania sieciujące

oraz podniesienie kompetencji kadr akredytowanych OWES z terenu całej Polski poprzez:

001-team-1

Sieć współpracy OWES

Zwiększenie liczby trwały ogólnopolskich sieci współpracy OWES oraz koordynacja działań pomiędzy OWES a innymi sieciami
001-brainstorming

Podniesienie kompetencji kadr

Podniesienie kompetencji pracowników akredytowanych OWES w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych
002-community

Zwiększenie liczby konsultantów

Zwiększenie liczby profesjonalnych konsultantów ds. wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne w ramach OWES

Aktualności z projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.